SFS 1995:1489 Lag om ändring i lagen (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor / SFS 1995:1489 Lag om ändring i lagen (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
SFS 1995_1489 Lag om ändring i lagen (1995_844) om ändring i lagen (1991_419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1489
Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1995:844) om ändring i lagen

(1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekost-

nadsersättning vid sjukresor i dess lydelse enligt lagen (1995:844) om
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87.

2810

background image

1 § Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjuk-
vårdshuvudmän) skall, i fråga om personer som omfattas av sjukförsäk-

ringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lämna ersättning för
resekostnader

1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av staten, ett

landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband
med sjukhusvård enligt 2 kap. 4 § lagen om allmän försäkring,

2. i samband med rådgivning enligt lagen (1974:525) om ersättning för

viss födelsekontrollerande verksamhet m. m.,

3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en under-

sökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlå-
tanden m. m.,

4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad,
5. i samband med tandvård som avses i 2 kap. 3 § lagen om allmän för-

säkring,

6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom stude-

randeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av hög-

skolestyrelse,

7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har

tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer,

8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband

med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade,

9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestäm-

melserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårds-
lagen (1982:763),

10. vid besök för läkarvård eller annan sjukvårdande behandling som ges

med stöd av lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal pri-
märvård.

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 skall ersättning lämnas

även när rådgivningen bedrivs av organisationer med Socialstyrelsens
tillstånd.

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas

endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller
förlossning.

Sjukvårdshuvudmännen skall också lämna ersättning för resekostnader

vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid sjuk-
gymnastik enligt lagen (1993:1652) om sjukgymnastikersättning.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

2811

SFS 1995:1489

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.