SFS 2019:870 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor / SFS 2019:870 Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
SFS2019-870.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning

vid sjukresor

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om rese-
kostnadsersättning vid sjukresor ska ha följande lydelse.

1 §2 Regioner och kommuner som inte tillhör någon region (sjukvårds-
huvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättnings-
baserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna
ersättning för resekostnader

1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av en region

eller en kommun som inte ingår i en region eller i samband med sjukhusvård,

2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m.

som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,

3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en

undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa
läkarutlåtanden m.m.,

4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt en person med

funktionsnedsättning,

5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt

tandvårdsstöd,

6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom

studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av
högskolestyrelse,

7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har

tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer,

8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband

med en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade,

9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av

bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30).

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även

när rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för
vård och omsorg.

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas

endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller
förlossning.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:36.

SFS

2019:870

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:870

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid

vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid fysioterapi
enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.