921276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1276

om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika; utkom från trycket

den 28 december 1992

Utfärdad den 10 dece mber 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om

I

kontroll av nark otika

dels att 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall infö ras en ny paragraf, 11 a §, och närmast före

denna en ny ru brik av följande lydelse.

5 § Handel med narkotika får bedrivas endast av

'

1. den som med tillstånd antingen har infört varan till riket eller har

vidtagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning,

2. den som enligt lagen (1970:205) om detaljhandel med läkemedel har

rätt att driva detaljhandel med läkemedel, eller

3. någon annan som har tillstånd att handla med varan.

lic;

p;

I Avgifter

11 a § För att täcka statens kostnader för kontrollen av narkotika skall

den som söker eller har erhållit tillstånd enligt 3-5 §§ erlägga särskilda
avgifter som bestäms av regeringen .

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

,3L'

^ På regeringens vagnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum

(Socialdepartementet)

' Prop, 1992/93; 53, bet. 1992/93:SoU6, rskr. 1992/93: 57.

3043

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.