731011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. Majits kungörelse

SFS 1973:1011

om ändring 1 narkotikaförordningen (1962: 704);

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar efter riksdagens hörande^ i fråga om nar­

kotikaförordningen (1962: 704)2,

dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Narkotika må införas eller utföras endast av den som innehar till­

stånd därtill.

Utan sådant tillstånd må dock narkotiskt läkemedel medföras av

resande för personligt bruk. Narkotika må ej tagas om hand på sätt

som avses i 3 § andra stycket tullagen (1973: 670). Narkotika må ej
heller utan tillstånd sändas genom tullområdet, återutföras eller förva­
ras på tuUager som inrättats för förvaring av proviantartiklar och hk-
nande. I övrigt gäller lagen (1973: 980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m. m.

Generaltullstyrelsen äger föreskriva, att narkotika i vissa fall må in­

föras eller utföras endast över särskilda av styrelsen angivna orter. Ge­

neraltullstyrelsen äger efter samråd med socialstyrelsen utfärda före­

skrifter beträffande förvaring av narkotika på tullupplag och tullager

samt i frihamn. Med egendom som tagits i beslag eller som tillfallit kro­

nan skall förfaras på sätt socialstyrelsen bestämmer.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

svEN A SPLING
(Socialdepartementet)

1 Prop. 1973:187, SkU 69, rskr 358.

2 Senaste lydelse av 4 § 1968: 69.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.