SFS 1993:362 Lag om ändring i lagen (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1992:860) om kontroll av narkotika / SFS 1993:362 Lag om ändring i lagen (1992:1276) om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
SFS 1993_362 Lag om ändring i lagen (1992_1276) om ändring i lagen (1992_860) om kontroll av narkotika

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:362 Lag

om ändring i lagen (1992:1276) om ändring i lagen
(1992:860) om kontroll av narkotika;

Utkom från trycket
den 2 juni 1993

utfärdad den 19 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs
dels att 11 a § lagen (1992: 860) om kontroll av narkotika i paragrafens

lydelse enligt lagen (1992:1276) om ändring i nämnda lag skall ha följande
lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (1992:1276) om ändring i

lagen (1992:860) om kontoll av narkotika skall ha följande lydelse.

11 a § För att täcka statens kostnader för kontrollen av narkotika och av

ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika skall den
som söker eller har erhållit tillstånd enligt 3- 5 §§ betala särskilda avgifter
som bestäms av regeringen. Detsamma gäller den som söker eller har
erhållit tillstånd eller gör anmälan som avses i 7c §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 186, bet. 1992/93: SoU24, rskr. 1992/93:323.

956

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.