SFS 1994:955 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1992:860) om kontroll av narkotika / SFS 1994:955 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
SFS 1994_955 Lag om ändring i lagen (1992_860) om kontroll av narkotika

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:955

Utkom från trycket

den 27 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6, 13 och 14 §§ lagen (1992:860)

om kontroll av narkotika skall ha följande lydelse.

6 §2 Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av
läkare, tandläkare eller veterinär. Sådant förordnande skall ske med stör-
sta försiktighet.

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd dragit in eller begränsat en

läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva narkotiska läkemedel
enligt 9 eller 10 §§ lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso-
och sjukvårdens område får sådant läkemedel inte lämnas ut på ordination
av läkaren eller tandläkaren. Detsamma gäller om Veterinära ansvars-
nämnden dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet att förskriva
narkotiska läkemedel.

13 §3 Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen inte är

belagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen
(1960:418) om straff för varusmuggling, den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

1. bedriver sådan verksamhet som avses i 7 c § utan erforderligt tillstånd

eller utan att föreskriven anmälan om verksamheten gjorts,

2. bryter mot 6 § andra stycket, 9 § eller 9 a §,
3. åsidosätter föreskrift som meddelats med stöd av denna lag, eller
4. lämnar oriktig uppgift i ärende om tillstånd eller i anmälan om

verksamhet enligt denna lag.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

14 § Beslut som Läkemedelsverket eller Generaltullstyrelsen i ett enskilt

fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som meddelats med
stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

Beslut som Läkemedelsverket, Generaltullstyrelsen eller kammarrätten i

ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94: SoU26, rskr. 1993/94:410.

2

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1993:361.

1942

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.