SFS 1999:55 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1992:860) om kontroll av narkotika / SFS 1999:55 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
990055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 7 §§ lagen (1992:860) om

kontroll av narkotika skall ha följande lydelse.

2 §

Narkotika får importeras, tillverkas, exporteras, bjudas ut till försälj-

ning, överlåtas eller innehas endast för medicinskt, vetenskapligt eller annat
samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget.

7 §

Narkotika får innehas endast av

1. den som har rätt att handla med varan,
2. en föreståndare för en vetenskaplig institution som ägs eller stöds av

staten eller en kommun, i den mån varan behövs för vetenskaplig forskning,
undersökning eller undervisning,

3. en befattningshavare vid försvarsmakten enligt särskilda bestämmelser

,

4. den som fått varan utlämnad till sig enligt 6 § första stycket eller med-

getts import enligt 3 § första stycket, eller

5. den som fått särskilt tillstånd till det för utbildningsändamål eller något

annat samhällsnyttigt ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

SFS 1999:55

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.