SFS 1998:538 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1992:860) om kontroll av narkotika / SFS 1998:538 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
980538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1992:860) om kontroll

av narkotika skall ha följande lydelse.

6 §

2

Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av lä-

kare, tandläkare eller veterinär. Sådant förordnande skall ske med största för-
siktighet.

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd dragit in eller begränsat en lä-

kares eller en tandläkares behörighet att förskriva narkotiska läkemedel en-
ligt 5 kap. 11 eller 12 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område

får sådant läkemedel inte lämnas ut på ordination av lä-

karen eller tandläkaren. Detsamma gäller om Veterinära ansvarsnämnden
dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet att förskriva narkotiska lä-
kemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290.

2

Senaste lydelse 1994:955.

SFS 1998:538

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.