SFS 2001:1282 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1992:860) om kontroll av narkotika / SFS 2001:1282 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
011282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 20 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:860) om kon-

troll av narkotika

dels

att 14 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Apoteket Aktiebolag får utfärda sådana intyg som avses i artikel 75 i

konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985. Ett
intyg får utfärdas att gälla för en period om högst 30 dagar.

14 §

2

Beslut som Apoteket Aktiebolag meddelat i fråga om intyg som av-

ses i 3 a § får överklagas till Läkemedelsverket. Beslut som Läkemedelsver-
ket eller Tullverket i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en
föreskrift som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Läkemedelsverket, Tullverket, länsrätten eller kammarrätten i

ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002 men skall tillämpas enbart på an-

sökningar om utfärdande av intyg som inkommit till Apoteket Aktiebolag
efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:33, bet. 2001/02:SoU4, rskr. 2001/02:96.

2

Senaste lydelse 1999:419.

SFS 2001:1282

Utkom från trycket
den 9 januari 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.