SFS 1994:750 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning / SFS 1994:750 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
SFS 1994_750 Lag om ändring i lagen (1993_1651) om läkarvårdsersättning

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:750
Utkom från trycket
den 20 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 och 20 §§ lagen (1993:1651) om

läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.

9 § Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare som är anställd i
något landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk
person inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt be-
stämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om läkaren är tjänst-
ledig och vikarierar för en annan läkare.

20 § Till en läkare som etablerar sig på en ort inom stödområdena 1 eller
2 enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller
inom kommunerna Nordanstig i Gävleborgs län, Krokom i Jämtlands län
eller Nordmaling, Robertsfors eller Vännäs i Västerbottens län skall läm-
nas arvoden enligt 15 § med tjugo procents förhöjning. Vad nu sagts gäller

dock inte om läkaren tagit över en motsvarande praktik.

Arvodeshöjning enligt första stycket skall betalas av landstinget. Efter

två år från etableringen skall höjningen minskas med fem procentenheter
årligen ner till fem procent.

Till en läkare som har sin verksamhet inom de områden eller kommuner

som anges i första stycket skall landstinget lämna särskild ersättning för
telefonkonsultationer och medicinskt motiverade hembesök.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412.

45-SFS 1994

1409

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.