SFS 1998:1655 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning / SFS 1998:1655 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
981655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1993:1651) om läkar-

vårdsersättning skall ha följande lydelse.

3 §

2

Med vård avses i denna lag läkarvård och annan medicinsk behand-

ling eller undersökning som ges av en läkare eller under läkarens överinse-
ende samt rådgivning som lämnas av läkare i födelsekontrollerande syfte el-
ler i fråga om abort eller sterilisering.

Ett landsting får, som villkor för att lämna läkarvårdsersättning enligt

denna lag, kräva remiss för vård hos en privat verksam läkare med specialist-
kompetens under förutsättning att remisskrav gäller för motsvarande vård
hos en specialist inom landstinget. Remiss får dock inte krävas för läkarvård
inom specialistkompetenserna barnmedicin, gynekologi eller psykiatri.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:189; bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.

2

Senaste lydelse 1997:435.

SFS 1998:1655

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.