SFS 2009:80 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik;

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 2009:80 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik;
090080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för

sjukgymnastik;

utfärdad den 19 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:1652) om er-

sättning för sjukgymnastik

dels att 5, 6, 8, 10, 19, 20 och 25 §§ samt rubriken närmast före 25 § ska

ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 5 a�5 g §§, samt närmast

före 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §2 Sjukgymnastikersättning enligt denna lag lämnas endast till sjukgym-
nast som har samverkansavtal med landstinget rörande sin verksamhet.

Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i

10 §.

En sjukgymnast i privat verksamhet som ger sjukgymnastik enligt avtal

med landstinget, får ta emot ersättning från landstinget på de villkor och en-
ligt de grunder som landstinget och sjukgymnasten kommit överens om.
Vårdavtalet gäller i stället för bestämmelserna i denna lag.

Vid ingående av samverkansavtal och vårdavtal ska landstinget tillämpa

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om val-
frihetssystem, om inte annat följer av 5 a�5 g §§. Vid tillämpningen av lagen
om offentlig upphandling ska ingående av samverkansavtal likställas med
offentlig upphandling avseende tjänster enligt bilaga 3 till den lagen (B-
tjänster).

Ersättningsetablering

5 a § En sjukgymnast som är verksam med rätt till ersättning enligt denna
lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla till landstinget om
han eller hon i samband härmed vill

� säga upp sin rätt till ersättning, och
� möjliggöra för annan sjukgymnast att få ingå samverkansavtal med

landstinget med motsvarande villkor (ersättningsetablering).

5 b § Efter anmälan enligt 5 a § ska landstinget utan dröjsmål publicera en
ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal. Publiceringen ska ske

1 Prop. 2008/09:64, bet. 2008/09:SoU6, rskr. 2008/09:168.

2 Senaste lydelse 1994:1962.

SFS 2009:80
Utkom från trycket
den 3 mars 2009

background image

2

SFS 2009:80

genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller ge-
nom annons i någon annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Av inbjudan, eller annat för sökande tillgängligt underlag, ska framgå
1. vilken verksamhet som ska överlåtas,
2. vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet,
3. de i 5 e § första stycket angivna kraven för ingående av samverkansav-

tal,

4. hur en ansökan får lämnas, och
5. vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.
Sökande ska ges skälig tid att komma in med ansökningar.

5 c § Landstinget ska behandla sökande på ett likvärdigt och icke-diskri-
minerande sätt samt iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande
och proportionalitet.

5 d § Landstinget får utesluta en sökande från att delta i ansöknings-
förfarandet i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 1 och 2 §§ lagen
(2008:962) om valfrihetssystem. Vad som sägs där om upphandlande myn-
dighet ska i stället avse landsting.

5 e § Landstinget ska fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den sö-
kande som har erbjudit högsta pris för verksamheten och som

1. vid övertagandet av verksamheten kan uppfylla de krav som anges i 7�

9 §§,

2. inte har uteslutits enligt 5 d §, och
3. inte redan har, eller kan få, rätt till offentlig ersättning för sina hälso-

och sjukvårdstjänster inom ramen för ett sådant valfrihetssystem som avses i
lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Efter det att verksamheten överlåtits till den sökande som avses i första

stycket, ska landstinget ingå samverkansavtal med denne. Samverkans-
avtalet ska innehålla motsvarande villkor som gällt för den överlåtande sjuk-
gymnastens rätt till ersättning. Landstinget får dock ändra villkoren om den
överlåtande sjukgymnasten godkänt de nya villkoren och dessa angivits i
ansökningsinbjudan eller annat för sökandena tillgängligt underlag.

Om den överlåtande sjukgymnasten återkallar sin anmälan enligt 5 a § el-

ler om det annars saknas förutsättningar att fullfölja ärendet har detta
förfallit.

5 f § Landstinget ska utan dröjsmål skriftligen underrätta sökandena och
den överlåtande sjukgymnasten om ett beslut att ingå samverkansavtal enligt
5 e § första stycket. Detsamma gäller om ärendet förfallit enligt 5 e § sista
stycket.

5 g § Bestämmelserna om överprövning och skadestånd i 16 kap. 1�6 §§
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling gäller i fråga om ersättningseta-
blering enligt denna lag. Vad som sägs där om leverantör, upphandlande
myndighet, kontrakt och upphandling ska i stället avse sökande, landsting,
samverkansavtal respektive förfarande om ersättningsetablering.

background image

3

SFS 2009:80

Hänvisningen i 16 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling

till underrättelse enligt 9 kap. 9 § ska i stället avse underrättelse enligt 5 f §
denna lag.

Hänvisningarna i 16 kap. 2 § första stycket och 5 § lagen om offentlig

upphandling till andra bestämmelser i den lagen ska i stället avse 5 b�5 f §§
denna lag.

6 §3 Landstinget ska svara för den sjukgymnastikersättning som inte täcks
av patientavgiften. Om sjukgymnastiken har avsett en patient som inte är bo-
satt inom landstingets område, ska det landsting inom vars område patienten
är bosatt svara för den utbetalda sjukgymnastikersättningen, om inte lands-
tingen kommer överens om något annat. Om patienten inte är bosatt inom
något landstings område, ska det landsting inom vars område patienten eller
familjemedlemmen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är
arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad som
arbetssökande, svara för den utbetalda sjukgymnastikersättningen.

Försäkringskassan får efter överenskommelse med landstinget ha hand

om utbetalning av sjukgymnastikersättning.

8 §4 Sjukgymnastikersättning lämnas endast till en sjukgymnast som se-
nast ett år efter det att verksamheten påbörjades bedriver privat sjuk-
gymnastisk verksamhet på heltid, om inte annat följer av andra stycket eller
10 §. En sjukgymnast anses som heltidsverksam om sjukgymnasten arbetar
minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid nå-
gon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.

Sjukgymnastikersättning lämnas även till en sjukgymnast som till följd av

sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidare-
utbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt upp-
drag eller av annat liknande skäl inte bedriver verksamhet på heltid.

10 § Om en sjukgymnast på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård
av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning
inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller annat liknande skäl
är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet, får en annan legiti-
merad sjukgymnast vikariera under frånvaron.

19 §5 Ett landsting är inte skyldigt att betala sjukgymnastikersättning innan
samverkansavtal har ingåtts.

Om en sjukgymnast har fått ersättning med för högt belopp, får lands-

tinget återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats. Landstinget får i så-
dant fall i stället avräkna beloppet från annan fordran från sjukgymnasten på
sjukgymnastikersättning.

Om en sjukgymnast trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller annars

i väsentlig utsträckning begär sjukgymnastikersättning med för höga belopp
eller på annat felaktigt sätt, får landstinget sätta ned den samlade sjukgym-
nastikersättning som begärs för viss tid till skäligt belopp.

3 Senaste lydelse 2004:831.

4 Senaste lydelse 1997:436.

5 Senaste lydelse 1994:1962.

background image

4

SFS 2009:80

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

20 §6 Till en sjukgymnast som etablerar sig på en ort inom ett särskilt stöd-
område ska arvoden enligt 15 § lämnas med tjugo procents förhöjning.

Arvodeshöjning enligt första stycket ska betalas av landstinget. Efter två

år från etableringen ska höjningen minskas med fem procentenheter årligen
ner till fem procent.

Till en sjukgymnast som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde

ska landstinget lämna särskild ersättning för telefonkonsultationer och be-
handlingsmässigt motiverade hembesök.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka områden som ska anses som

särskilda stödområden enligt denna paragraf.

Verksamhetsuppföljning m.m.

25 §7 En sjukgymnast som begär sjukgymnastikersättning enligt denna lag
ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas.
Sjukgymnasten ska årligen till landstinget lämna en redovisning med uppgif-
ter om mottagningens personal och medicintekniska utrustning samt om ut-
förda behandlingsåtgärder och antalet patientbesök.

Sjukgymnasten ska på begäran av landstinget lämna upplysningar och

visa upp patientjournal samt övrigt material som rör behandling av en patient
och som behövs för kontroll av begärd sjukgymnastikersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning för vård

som givits före ikraftträdandet.

3. �ldre lydelse av 20 § gäller fortfarande för sjukgymnast som vid ikraft-

trädandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre ly-
delsen.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 1994:751.

7 Senaste lydelse 1995:838.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.