SFS 1994:751 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 1994:751 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
SFS 1994_751 Lag om ändring i lagen (1993_1652) om ersättning för sjukgymnastik

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1410

SFS 1994:751

Utkom från trycket

den 20 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 och 20 §§ lagen (1993:1652) om

ersättning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.

9 § Sjukgymnastikersättning lämnas inte till en sjukgymnast som är
anställd i något landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan

juridisk person inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rätts-

ligt bestämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om sjukgym-
nasten är tjänstledig och vikarierar för en annan sjukgymnast.

20 § Till en sjukgymnast som etablerar sig på en ort inom stödområdena

1 eller 2 enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd

eller inom kommunerna Nordanstig i Gävleborgs län, Krokom i Jämtlands
län eller Nordmaling, Robertsfors eller Vännäs i Västerbottens län skall
lämnas arvoden enligt 15 § med tjugo procents förhöjning. Vad nu sagts
gäller dock inte om sjukgymnasten tagit över en motsvarande verksamhet.

Arvodeshöjning enligt första stycket skall betalas av landstinget. Efter

två år från etableringen skall höjningen minskas med fem procentenheter
årligen ner till fem procent.

Till en sjukgymnast som har sin verksamhet inom de områden som

anges i första stycket skall landstinget lämna särskild ersättning för telefon-
konsultationer och behandlingsmässigt motiverade hembesök.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.