SFS 1994:1755 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 1994:1755 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
SFS 1994_1755 Lag om ändring i lagen (1993_1652) om ersättning för sjukgymnastik

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1755

Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för

sjukgymnastik;

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (1993:1652) om

ersättning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.

2 § Bestämmelserna i denna lag gäller vid sjukgymnastisk behandling av
den som är bosatt i Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid sjukgymnastisk behandling

av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i
Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordning
(EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom ge-
menskapen.

6 § Landstinget skall svara för den sjukgymnastikersättning som inte
täcks av patientavgiften. Om sjukgymnastiken har avsett en patient som
inte är bosatt inom landstingets område, skall det landsting inom vars
område patienten är bosatt svara för den utbetalda sjukgymnastikersätt-
ningen, om inte landstingen kommer överens om något annat. Om patien-
ten inte är bosatt inom något landstings område, skall det landsting inom

vars område patienten eller familjemedlemmen är förvärvsverksam eller,
när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område
personen är registrerad som arbetssökande, svara för den utbetalda sjuk-

gymnastikersättningen.

Allmän försäkringskassa skall för landstingets räkning administrera ut-

betalning av sjukgymnastikersättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. De nya bestämmelserna i 6 § tillämpas även för vård under år 1994 av

personer som omfattas av lagen (1992:1776) om samordning av systemen
för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES).

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95: SfU08, rskr. 1994/95:119.

6372

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.