SFS 1994:1962 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 1994:1962 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
SFS 1994_1962 Lag om ändring i lagen (1993_1652) om ersättning för sjukgymnastik

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1962

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:1652) om

ersättning för sjukgymnastik

dels att 11 - 13 §§ och rubriken närmast före 11 § skall upphöra att gälla,
dels att 1, 5 och 19 §§ samt rubriken närmast före 5 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen närmast före 14 § skall införas en ny rubrik av lydelse

"Samverkan med andra".

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till sjuk-

gymnaster i privat verksamhet i den öppna hälso- och sjukvården och om
patientavgifter i samband därmed (sjukgymnastikersättning).

Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte

ingår i ett landsting.

Samverkans- och vårdavtal

5 § Sjukgymnastikersättning enligt denna lag lämnas endast till sjuk-
gymnast som har samverkansavtal med landstinget rörande sin verksam-
het.

Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i

10 §.

En sjukgymnast i privat verksamhet som ger sjukgymnastik enligt avtal

med landstinget, får ta emot ersättning från landstinget på de villkor och
enligt de grunder som landstinget och sjukgymnasten kommit överens om.
Vårdavtalet gäller i stället för bestämmelserna i denna lag.

19 § Landstinget är inte skyldigt att betala sjukgymnastikersättning in-
nan samverkansavtal enligt 5 § första stycket ingåtts.

Om en sjukgymnast har fått ersättning med för högt belopp, får lands-

tinget återkräva det belopp som felaktigt har utbetalats. Landstinget får i
sådant fall i stället avräkna beloppet från annan fordran från sjukgymnas-
ten på sjukgymnastikersättning.

Om en sjukgymnast trots påminnelser vid upprepade tillfällen eller

annars i väsentlig utsträckning begär sjukgymnastikersättning med för
höga belopp eller på annat felaktigt sätt, får landstinget sätta ned den
samlade sjukgymnastikersättning som begärs för viss tid till skäligt belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. En sjukgymnast som vid ikraftträdandet är verksam mot ersättning

enligt denna lag har rätt till fortsatt sådan ersättning även utan samver-
kansavtal enligt de nya föreskrifterna.

1

Prop. 1994/95:109, bet. 1994/95: SoU 10, rskr. 1994/95:133.

6809

background image

SFS 1994:1962

3. En sjukgymnast som inte omfattas av punkt 2 men som före den 14

november 1994 gjort anmälan enligt 11 § i dess tidigare lydelse och som
uppfyller kraven för att få sjukgymnastikersättning får påbörja verksamhe-
ten sex månader efter anmälan även utan samverkansavtal. Om verksam-
heten inte startat den 14 maj 1995 krävs dock samverkansavtal.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

6810

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.