SFS 1995:838 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 1995:838 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
SFS 1995_838 Lag om ändring i lagen (1993_1652) om ersättning för sjukgymnastik

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:838

Utkom från trycket
den 22 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:1652) om

ersättning for sjukgymnastik

dels att 21 § och punkterna 4 �6 i övergångsbestämelserna skall upphöra

att gälla,

dels att rubriken närmast före 21 § skall utgå,
dels att 3, 4, 6, 9, 17 och 25 §§ samt rubriken närmast före 6 § skall ha

följande lydelse.

1

Prop. 1994/95: 195, bet. 1994/95: SoU24, rskr. 1994/95:383.

1496

background image

SFS 1995:838

3 § Med sjukgymnastik avses i denna lag sjukgymnastisk behandling
som är föranledd av skada eller sjukdom. Om det krävs remiss från läkare
eller tandläkare för sjukgymnastik inom landstinget, gäller det kravet även
för sjukgymnastikersättning enligt denna lag.

4 § Om inte annat föreskrivs avses i denna lag med landstinget det
landsting inom vars område sjukgymnasten bedriver eller avser att bedriva
sin verksamhet.

Landstingets ansvar m. m.

6 §2 Landstinget skall svara för den sjukgymnastikersättning som inte
täcks av patientavgiften. Om sjukgymnastiken har avsett en patient som
inte är bosatt inom landstingets område, skall det landsting inom vars
område patienten är bosatt svara för den utbetalda sjukgymnastikersätt-

ningen, om inte landstingen kommer överens om något annat. Om patien-
ten inte är bosatt inom något landstings område, skall det landsting inom
vars område patienten eller familjemedlemmen är förvärvsverksam eller,

när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område
personen är registrerad som arbetssökande, svara för den utbetalda sjuk-
gymnastikersättningen.

Allmän försäkringskassa får efter överenskommelse med landstinget ha

hand om utbetalning av sjuk gymnastikersättning.

9 §3 Sjukgymnastikersättning lämnas inte till en sjukgymnast som är
anställd i något landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan

juridisk person inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rätts-

ligt bestämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om sjukgym-
nasten är tjänstledig och vikarierar för en annan sjukgymnast.

Sjukgymnastikersättning lämnas inte heller till en sjukgymnast som vid

behandlingstillfället har fyllt sextiofem år.

17 § Om det till en sjukgymnast och vikarie i dennes verksamhet under

ett kalenderår har lämnats sjukgymnastikersättning med ett belopp som
motsvarar ersättningen för en full årsarbetstid, lämnas därefter ersättning
med reducerade belopp. Reducerad ersättning lämnas högst till ett belopp
som motsvarar en halv årsarbetstid (ersättningstak). Om sjukgymnasten

inte bedriver verksamheten på heltid reduceras årsersättningen och ersätt-
ningstaket i skälig omfattning.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte sjukgymnasten att ge sjuk-

gymnastik mot patientavgift.

25 § En sjukgymnast som begär sjukgymnastikersättning enligt denna

lag skall medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och
utvärderas. Sjukgymnasten skall årligen till Socialstyrelsen och landstinget
lämna en redovisning med uppgifter om mottagningens medicintekniska
utrustning, behandlingsåtgärderna och antalet patientbesök.

1497

2

Senaste lydelse 1994:1755.

3

Senaste lydelse 1994:751.

background image

SFS 1995:838

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 17 § första stycket första och

andra meningen den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning till

privatpraktiserande sjukgymnaster som avser tid före ikraftträdandet.

3. En sjukgymnast som vid ikraftträdandet är verksam mot sjukgym-

nastikersättning enligt denna lag utan att ha samverkansavtal med lands-

tinget och utan att uppfylla erfarenhetskraven enligt 7 § eller kravet på
heltidsverksamhet enligt 8 § kan även utan samverkansavtal få ersättning
enligt denna lag om inte annat följer av punkt 4. Om verksamheten hos en
sjukgymnast som omfattas av denna punkt ändras i väsentligt hänseende
skall dock frågan om rätt till sjukgymnastikersättning prövas enligt denna
lag.

4. Om en sjukgymnast som vid ikraftträdandet är verksam mot ersätt-

ning enligt denna lag, inte uppfyller ålderskravet i 9 § lämnas sjukgymna-
stikersättning längst till utgången av år 1996, om inte sjukgymnasten och
landstinget kommer överens om annat.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1498

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.