SFS 1996:1160 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 1996:1160 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
SFS 1996_1160 Lag om ändring i lagen (1993_1652) om ersättning för sjukgymnastik

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1160

Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 § lagen (1993:1652) om er-

sättning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.

23 § En patient som för en viss tid har uppnått kostnadsbefrielse enligt
26 a § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är under samma tid befriad
även från att betala patientavgifter enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

1

Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58.

2214

background image

2. �ldre bestämmelser skall alltjämt gälla för sådan kostnadsbefrielse

som uppkommit före utgången av år 1996.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

SFS 1996:1160

2215

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.