SFS 1997:436 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 1997:436 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
SFS 1997_436 Lag om ändring i lagen (1993_1652) om ersättning för sjukgymnastik

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

724

SFS 1997:436
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning
för sjukgymnastik;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7-9 och 22 §§ lagen (1993:1652)

om ersättning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.

7 § Sjukgymnastikersättning skall lämnas för sjukgymnastik som ges av en
legitimerad sjukgymnast.

8 § Sjukgymnastikersättning lämnas endast till en sjukgymnast som senast
ett år efter det att verksamheten påbörjades bedriver privat sjukgymnastisk
verksamhet på heltid, om inte annat följer av andra stycket eller 10 §. En
sjukgymnast anses som heltids verksam om sjukgymnasten arbetar minst 35
timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolv-
månadersperiod under de senaste två åren.

Sjukgymnastikersättning lämnas även till en sjukgymnast som till följd av

sjukdom, ledighet för vård av barn, vidareutbildning eller forskning inom
yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl
inte bedriver verksamhet på heltid.

9 §2 Sjukgymnastikersättning lämnas inte till en sjukgymnast som är an-
ställd i något landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juri-
disk person inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt be-
stämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om sjukgymnasten är
tjänstledig och vikarierar för en annan sjukgymnast.

Sjukgymnastikersättning lämnas inte heller till en sjukgymnast som vid

behandlingstillfället har fyllt sextiofem år om inte landstinget medger något

annat.

22 § För sjukgymnastik som ges av en sjukgymnast som får ersättning en-
ligt denna lag får patienten avkrävas en patientavgift, om inte något annat är
särskilt föreskrivet. Patientavgift får tas ut med högst samma belopp som
en patient betalar för motsvarande sjukgymnastik hos landstinget.

Om sjukgymnasten tar ut en lägre patientavgift än vad som är medgivet

enligt första stycket skall detta inte påverka den del av sjukgym-
nastikersättningen som betalas av landstinget.

1

Prop. 1996/97:123, bet. 1996/97:SoUl7, rskr. 1996/97:263.

2

Senaste lydelse 1995:838.

background image

Om patientavgiften skulle överstiga det arvode som lämnas för vården,

skall mellanskillnaden betalas till landstinget.

SFS 1997:436

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 § den 1 juli 1997, och i övrigt den

1 januari 1998.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vård som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

725

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.