SFS 2004:831 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 2004:831 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
040831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1993:1652) om ersätt-

ning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.

6 §

2

Landstinget skall svara för den sjukgymnastikersättning som inte

täcks av patientavgiften. Om sjukgymnastiken har avsett en patient som inte
är bosatt inom landstingets område, skall det landsting inom vars område pa-
tienten är bosatt svara för den utbetalda sjukgymnastikersättningen, om inte
landstingen kommer överens om något annat. Om patienten inte är bosatt
inom något landstings område, skall det landsting inom vars område patien-
ten eller familjemedlemmen är förvärvsverksam eller, när det gäller en per-
son som är arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad
som arbetssökande, svara för den utbetalda sjukgymnastikersättningen.

Försäkringskassan får efter överenskommelse med landstinget ha hand

om utbetalning av gymnastikersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1995:838.

SFS 2004:831

Utkom från trycket
den 9 november 2004

2 SFS 2004:820�874

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.