SFS 1999:843 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 1999:843 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
990843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 4 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 § lagen (1993:1652) om ersätt-

ning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.

9 §

2

Sjukgymnastikersättning lämnas inte till en sjukgymnast som är an-

ställd i något landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juri-
disk person inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt be-
stämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om sjukgymnasten är
tjänstledig och vikarierar för en annan sjukgymnast.

Sjukgymnastikersättning lämnas inte till en sjukgymnast för verksamhet

inom företagshälsovård.

Sjukgymnastikersättning lämnas inte heller till en sjukgymnast som vid

behandlingstillfället har fyllt sextiofem år om inte landstinget medger något
annat.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. �ldre bestämmelser gäller dock till utgången av år 2003 för vård som

lämnas av sjukgymnast som vid ikraftträdandet är verksam inom företags-
hälsovård och då har rätt till sjukgymnastikersättning enligt denna lag.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/1999:120, bet. 1999/2000:AU2, rskr. 1999/2000:8.

2

Senaste lydelse 1997:436.

SFS 1999:843

Utkom från trycket
den 16 november 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.