SFS 2004:980 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi / SFS 2004:980 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
040980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
sjukgymnastik;

utfärdad den 11 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1993:1652) om ersätt-

ning för sjukgymnastik skall ha följande lydelse.

9 §

2

Sjukgymnastikersättning lämnas inte till en sjukgymnast som är an-

ställd i något landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juri-
disk person inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt be-
stämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om sjukgymnasten är
tjänstledig och vikarierar för en annan sjukgymnast.

Sjukgymnastikersättning lämnas inte till en sjukgymnast för verksamhet

inom företagshälsovård.

Sjukgymnastikersättning lämnas inte heller till en sjukgymnast som vid

behandlingstillfället har fyllt 70 år om inte landstinget medger något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:146, bet. 2004/05:SoU4, rskr. 2004/05:11.

2 Senaste lydelse 2001:301.

SFS 2004:980

Utkom från trycket
den 23 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.