SFS 1994:860 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:584) om medicintekniska produkter / SFS 1994:860 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
SFS 1994_860 Lag om ändring i lagen (1993_584) om medicintekniska produkter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska
produkter;

SFS 1994:860

Utkom från trycket

den 22 juni 1994

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1993:584) om medicin-

tekniska produkter skall ha följande lydelse.

7 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall avgöra till vilken
produktklass en medicinteknisk produkt skall föras om det uppstår en tvist
som rör tillämpningen av klassificeringsreglerna mellan en tillverkare och
ett sådant anmält organ som avses i lagen (1992:1119) om teknisk kon-
troll.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1993/94:203, bet. 1993/94: UU23, rskr. 1993/94:367.

Jfr EES-avtalet bilaga II avsnitt XXX och rådets direktiv 93/42/EEG (EGT nr L 169,

12.7.1993, s. 1).

1701

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.

Populära lagar