SFS 1997:1236 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:584) om medicintekniska produkter / SFS 1997:1236 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
SFS 1997_1236 Lag om ändring i lagen (1993_584) om medicintekniska produkter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1236
Utkom från trycket
den 30 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska
produkter;

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1993:584) om medicin-

tekniska produkter skall ha följande lydelse.

7 §2 Den myndighet som regeringen bestämmer skall avgöra till vilken
produktklass en medicinteknisk produkt skall föras om det uppstår en tvist
som rör tillämpningen av klassificeringsregierna mellan en tillverkare och ett
sådant organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:NU1, rskr. 1997/98:130.

2

Senaste lydelse 1994:860.

2296

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.