SFS 2004:463 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1993:584) om medicintekniska produkter / SFS 2004:463 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter
040463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska
produkter;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1993:584) om medicin-

tekniska produkter skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska pro-
dukter. För vissa sådana produkter finns härutöver bestämmelser i annan
lagstiftning.

I fråga om medicintekniska produkter som är avsedda för konsumenter el-

ler som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produkt-
säkerhetslagen (2004:451).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

SFS 2004:463

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.