750190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:190 Transplantationslag;

Utkom från trycket utfärdad den 15 maj 1975.

den 27 maj 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag äger tillämpning på sådana ingrepp som innebär att

organ och annat biologiskt material tages från levande eller avliden
person för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos annan person.

Lagen gäller e j i fråga om tagande av blod, avlägsnande av h ud eller ,

andra mindre ingrepp.

(jijj

2 § Om särskilda skäl föreligger får socialstyrelsen medgiva att bio- .
logiskt material tages för annat medicinskt ändamål än sådant som av- .
sesil§.

'i'*?

3 § Ingrepp som avses i denna lag skall företagas på lasarett eller

cf

därmed jämförligt s jukhus. Regeringen eller myndighet som regeringen

ip

bestämmer kan föreskriva att ingrepp enligt lagen får företagas vid
annan institution än sådan som nu har sagts.

1| i

Beslut om ingrepp fattas av överläkare eller biträdande överläkare

SE

vid sjukhus eller föreståndare för arman institution som avses i första

stycket. Sådant beslut får dock icke fattas av läkare som ansvarar för

vården av den person tUl vilken transplantation skall ske.

Särskilda bestämmelser om levande givare

4 § Ingrepp som avses 1 denna lag får företagas på levande person om
denne skriftligen samtyckt till ingreppet.

Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk

sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av an­

nat slag saknar förmåga att läirma samtycke enligt första stycket får
ske om medicinska skäl påkallar att biologiskt materi al för transplanta- ⬢
tion tages från denne. I fall som nu nämnts fordras socialstyrelsens till­

stånd till ingreppet. Innan styrelsen avgör tillståndsfrågan skall beträf­
fande den som är underårig hans vårdnadshavare och beträffande den

som lider av psykisk abnormitet förmyndare eller god man beredas till­
fälle att yttra sig. Tillstånd får lämnas endast om synnerliga s käl före­
ligger. Ingrepp får icke företagas mot givarens vilja.

5 § Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material skall

den läkare som enligt 3 § har rätt att besluta om ingrepp upplysa ho­

nom och, i förekommande fall, vårdnadshavare, förmyndare eller god
man om ingreppets beskaffenhet och om de risker som är förknippade
med detta. Samtycke som avses i 4 § skall lämnas till läkaren. Denne

skall därvid förvissa sig om att givaren har förstått innebörden av upp­

lysningarna.

296

^ Prop. 1975: 50, SoU 8, rsla 1 41.

¬

background image

6 § Organ och annat biologiskt materi al får icke tagas, om ingreppet

SFS 1975:190

med hänsyn till sin art eller till givarens hälsotillstånd kan befaras med­

föra allvarlig skada till liv eller hälsa.

Särskilda bestämmelser om avlidna givare

7 § Ingrepp som avses i denna lag får företagas på avliden person om

denne under sin livstid skriftligen har medgivit detta.

�ven utan medgivande enligt första stycket får organ och annat bio­

logiskt material tagas från avliden person, om icke den avlidne eller
nära anhörig till honom har uttalat sig emot det eller ingreppet eljest

kan antagas stå i strid med den avlidnes eller nära anhörigs uppfattning.

8 § I fall som avses i 7 § andra stycket skall, där det kan ske, nära

anhörig till den avlidne underrättas om ingreppet innan detta äger rum.

9 § Organ och annat biologiskt material får icke tagas om behov av

rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersölcning kan
antagas föreligga och resultatet av undersökningen skulle kunna även­
tyras genom ingreppet.

10 § Protokoll skall föras när organ och annat biologiskt material

tages från avliden person.

Besvär

11 § Talan mot socialstyrelsens beslut enligt 4 § andra stycket föres

hos kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. Genom lagen upphäves

lagen (1958: 104) om tillvaratagande av vävnader och annat biologiskt

material från avliden person.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

Sven Aspling

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.