800013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:13

Lag

Utkom från trycket

den 29 januari 1980

om ändring i transplantationslagen (1975:190);

utfärdad den 10 januari 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om transplantationslagen

(1975:190)

dels att rubriken närmast före 11 § sk all lyda "'Besvär m. m."*,
dels att i lagen sk all införas en ny paragraf. 12 §. av nedan angivna lydel­

se.

12 § Utför någon uppsåtligen ingrepp i .strid med denna lag dömes till bö­

ter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff

i br ottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

ELISABET HOLM

44

Lars Grönwall

(Socialdepartementet)

' Prop. 1978/79:220, SoU 1979/80:16, rskr 13 0.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.