SFS 1995:831 Lag om transplantation m.m.

SFS 1995_831 Lag om transplantation m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:831
Utkom från trycket
den 22 juni 1995

Lag
om transplantation m.m.;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ingrepp för att ta till vara

organ eller annat biologiskt material från en levande eller avliden männi-
ska för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa

(transplantation) eller för annat medicinskt ändamål. Lagen innehåller
också bestämmelser om användning av vävnad från ett aborterat foster
och förbud mot vissa förfaranden med biologiskt material.

2 § Bestämmelserna i denna lag gäller inte i fråga om transplantation av
könsceller eller organ som producerar könsceller.

Bestämmelserna gäller inte heller när biologiskt material tas i syfte att

behandla den som ingreppet görs på.

Biologiskt material från avlidna

3 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt
ändamål får tas från en avliden människa om denne har medgett det eller
det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överensstämmelse
med den avlidnes inställning.

I annat fall än som avses i första stycket får biologiskt material tas, om

inte den avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant ingrepp eller uttalat
sig mot det eller det av annat skäl finns anledning att anta att ingreppet
skulle strida mot den avlidnes inställning.

1

Prop. 1994/95: 148, bet. 1994/95: SoU21, rskr. 1994/95:381.

1483

background image

SFS 1995:831

�r uppgifterna om den avlidnes inställning motstridiga eller finns det

annars särskilda skäl mot ingreppet, får detta inte genomföras.

4 § �ven om biologiskt material får tas enligt 3 § andra stycket får

ingrepp inte göras om någon som stått den avlidne nära motsätter sig det.
Om det finns personer som stått den avlidne nära får ingrepp inte företas
innan någon av dessa har underrättats om det tilltänkta ingreppet och om
rätten att förbjuda det. Den underrättade skall ges skälig tid att ta ställning

till ingreppet.

Biologiskt material från levande

5 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt
ändamål får inte tas från en levande människa, om ingreppet kan befaras
medföra allvarlig fara för givarens liv eller hälsa.

6 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt
ändamål får tas från en levande människa endast om han eller hon har

samtyckt till det. Om det organ eller material som skall tas inte återbildas
eller om ingreppet på annat sätt kan medföra beaktansvärd skada eller
olägenhet för givaren, skall samtycket vara skriftligt.

I fråga om underåriga och psykiskt störda personer gäller 8 §.

7 § Ett ingrepp på en levande människa, som innebär att biologiskt
material som inte återbildas tas för transplantation, får göras endast på en
givare som är släkt med den tilltänkte mottagaren eller på annat sätt står
mottagaren särskilt nära. Om det finns särskilda skäl får dock ett sådant
ingrepp göras på annan person än som nu sagts.

8 § Ingrepp för att ta biologiskt material för transplantationsändamål
från en person som är underårig eller som på grund av psykisk störning
saknar förmåga att lämna samtycke får göras endast om givaren är släkt

med den tilltänkte mottagaren och det inte är möjligt att ta ett medicinskt
lämpligt biologiskt material från någon annan. Samtycke till ingreppet
skall lämnas, beträffande den som är underårig, av vårdnadshavare eller
god man och, beträffande den som lider av psykisk störning, av god man
eller förvaltare. Ingrepp får inte göras mot givarens vilja.

Ingrepp enligt första stycket får endast göras med Socialstyrelsens till-

stånd. Om tagandet avser biologiskt material som inte återbildas, får
tillstånd lämnas endast om det finns synnerliga skäl. Ansökan om tillstånd
får göras av vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Tillstånd får ges
endast om ansökan har tillstyrkts av den läkare som har rätt att besluta om

ingreppet.

9 § Biologiskt material från en levande människa för annat medicinskt
ändamål än transplantation får tas endast med Socialstyrelsens tillstånd,
om materialet är sådant som inte återbildas eller om ingreppet på annat

sätt kan medföra beaktansvärd skada eller olägenhet för givaren.

Ingrepp enligt första stycket får inte göras på den som är underårig eller

som på grund av psykisk störning saknar förmåga att lämna samtycke.

1484

background image

SFS 1995:831

10 § Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material avsett

för transplantation eller annat medicinskt ändamål, skall den läkare som
har rätt att besluta om ingreppet upplysa givaren och, i fall som avses i 8 §,
vårdnadshavaren, gode mannen eller förvaltaren om ingreppet och om de
risker som är förknippade med det. Samtycke enligt 6 eller 8 § skall lämnas
till läkaren. Denne skall därvid förvissa sig om att den som lämnar sam-
tycke har förstått innebörden av upplysningarna.

Vävnad från aborterade foster

11 § Vävnad från ett aborterat foster får användas endast för medicins-

ka ändamål. För att sådant material skall få tas till vara fordras att den
kvinna som burit fostret samtycker till åtgärden. Innan samtycke inhämtas
skall kvinnan ha informerats om åtgärden och den tilltänkta användning-
en.

Vävnad får tas till vara enligt första stycket endast med Socialstyrelsens

tillstånd. Sådant tillstånd får lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

Beslut m. m.

12 § Beslut om ingrepp enligt denna lag fattas vid sådana enheter som

avses i 14 § hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) av chefsöverläkaren eller
den till vilken chefsöverläkaren enligt andra stycket nämnda paragraf
uppdragit att besluta och vid andra enheter av den läkare som är medi-
cinskt ansvarig för verksamheten. Sådant beslut får inte fattas av en läkare

som ansvarar för vården av den person till vilken en transplantation skall
ske eller som skall använda det biologiska materialet för annat medicinskt

ändamål. Beslut om användning av fostervävnad från aborterat foster för
transplantation eller annat medicinskt ändamål får inte fattas av en läkare
som utför aborten eller bestämmer tid och metod för denna.

Att vissa beslut enligt denna lag inte får fattas utan Socialstyrelsens

tillstånd föreskrivs i 8, 9 och 11 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri-

va att annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare får fullgöra uppgifter
som läkare har enligt denna lag.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att ingrepp enligt denna lag får utföras endast på sjukhus som
avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller vid annan enhet
inom hälso- och sjukvården eller det medicinska området i övrigt.

Straff m.m.

14 § Den som med uppsåt utför ingrepp på eller tar biologiskt material

från en levande eller avliden människa eller använder eller tar till vara
vävnad från ett aborterat foster i strid med denna lag döms till böter.

15 § Den som med uppsåt och i vinningssyfte tar, överlämnar, tar emot

eller förmedlar biologiskt material från en levande eller avliden människa

1485

background image

SFS 1995:831

eller vävnad från ett aborterat foster döms till böter eller fängelse i högst
två år. Till samma straff döms den som med uppsåt använder eller tar till

vara sådant material för transplantation eller annat ändamål trots insikt
om att materialet tagits, överlämnats, tagits emot eller förmedlats i vin-
ningssyfte. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Första stycket gäller inte blod, hår, modersmjölk och tänder.

16 § Biologiskt material som varit föremål för brott enligt denna lag

skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma
gäller vinningen av sådant brott.

�verklagande

17 § Socialstyrelsens beslut enligt 8, 9 eller 11 § får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 då transplantationslagen

(1975:190) skall upphöra att gälla.

2. Ett medgivande enligt 2 § eller ett tillstånd enligt 4 § transplanta-

tionslagen (1975:190) skall anses som ett tillstånd enligt 8 eller 9 § denna
lag.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

INGELA THAL�0N

(Socialdepartementet)

1486

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.