SFS 2005:40 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1995:831) om transplantation m.m. / SFS 2005:40 Lag om ändring i lagen (1995:831) om transplantation m.m.
050040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:831) om transplantation
m.m.;

utfärdad den 10 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1995:831) om trans-

plantation m.m. skall ha följande lydelse.

9 §

Biologiskt material från en levande människa för annat medicinskt än-

damål än transplantation får tas endast med Socialstyrelsens tillstånd, om
materialet är sådant som inte återbildas eller om ingreppet på annat sätt kan
medföra beaktansvärd skada eller olägenhet för givaren. Socialstyrelsens
tillstånd behövs dock inte i fråga om ingrepp som sker för forskning som
godkänts vid prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forsk-
ning som avser människor.

Ingrepp enligt första stycket får inte göras på den som är underårig eller

som på grund av psykisk störning saknar förmåga att lämna samtycke.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:148, bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152.

SFS 2005:40

Utkom från trycket
den 22 februari 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.