SFS 2003:465 Lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1995:832) om obduktion m.m. / SFS 2003:465 Lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.
030465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1995:832) om obduk-

tion m.m. skall ha följande lydelse.

2 §

I lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död

finns bestämmelser om fastställande av en människas död.

Bestämmelser om dödsbevis och intyg om dödsorsaken finns i begrav-

ningslagen (1990:1144). I begravningslagen finns också bestämmelser om
gravsättning och kremering.

Bestämmelser om etikprövning av forskning på avlidna människor finns i

lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.

SFS 2003:465

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.