SFS 2013:620 Lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer / SFS 2013:620 Lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer
130620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1157) om
läkemedelskommittéer;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1996:1157) om läke-

medelskommittéer ska ha följande lydelse.

4 §

2

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska till en läkemedels-

kommitté lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vård-
inrättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt
lagen (1996:1156) om receptregister.

Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvänd-

ningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som
behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för
att avhjälpa bristerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.

2 Senaste lydelse 2009:371.

SFS 2013:620

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.