SFS 1996:1157 Lag om läkemedelskommittéer

SFS 1996_1157 Lag om läkemedelskommittéer

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1157
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om läkemedelskommittéer;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I varje landsting skall det finnas en eller flera läkemedelskommittéer.

Landstinget bestämmer hur många sådana kommittéer som skall finnas

och vilket organ inom landstinget som skall tillsätta en kommitté. Lands-
tinget bestämmer också antalet ledamöter i varje kommitté och mandattiden
för ledamöterna.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte

ingår i ett landsting.

2 § Varje läkemedelskommitté skall erbjuda företrädare för farmaceutisk
och medicinsk expertis att på lämpligt sätt delta i kommitténs arbete.

3 § En läkemedelskommitté skall genom rekommendationer till hälso-
och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig
och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget. Rekommen-
dationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

4 § Apoteksbolaget Aktiebolag har skyldighet att till läkemedelskommit-
té lämna uppgift om läkemedelsförskrivningar av personal vid vårdin-
rättning inom kommitténs verksamhetsområde och som registrerats enligt
lagen (1996:1156) om receptregister.

Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvänd-

ningen inom verksamhetsområdet skall kommittén göra de påpekanden
som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen ut-
bildning för att avhjälpa bristerna.

1

Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58.

2211

background image

SFS 1996:1157

5 § Varje läkemedelskommitté skall i den omfattning som behövs sam-
verka med andra läkemedelskommittéer samt med berörda myndigheter,
universitet och högskolor.

6 § Landstinget skall utfärda ett reglemente med de föreskrifter om en
läkemedelskommittés verksamhet och arbetsformer som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARGOT WALLSTR�M

(Socialdepartem entet)

2212

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.

Populära lagar