SFS 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård / SFS 1996:981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
SFS 1996_981 Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:981
Utkom från trycket
den 29 oktober 1996

1551

Lag
om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård;

utfärdad den 17 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller beträffande besök på vårdinstitutioner och sjuk-

vårdsinrättningar till dem som är tvångsintagna för vård enligt

1. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
4. lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, och
5. lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade.

Lagen gäller också för besök till dem som är tvångsisolerade eller tillfäl-

ligt omhändertagna enligt smittskyddslagen (1988:1472).

2 § För besök som avses i 1 § får huvudmannen för vårdinstitutionen
eller sjukvårdsinrättningen besluta om allmänna besökstider. Besökstiderna
skall bestämmas så att de ger tillfredsställande möjligheter till besök utan
att inkräkta på vården.

Om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt att besök tillåts

även under andra tider än vad som är bestämt enligt första stycket, skall
huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen beträffande
viss eller vissa vårdtagare eller isolerade besluta om utvidgade besökstider.

3 § Om det med hänsyn till vårdens bedrivande, risken för överförande
av smitta eller skyddet av enskilda vårdtagares personliga integritet är
nödvändigt med inskränkningar av sådana besök som avses i 1 §, får
huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen i särskilda
fall besluta om besöksrestriktioner. Ett sådant beslut kan vara generellt
eller avse besök av en viss eller vissa personer.

4 § Vad som sägs i 3 § gäller inte

1. besök av personer för vilka 14 § andra stycket 1 lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga är tillämplig,

1

Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5.

background image

1552

SFS 1996:981

2. inskränkningar i den intagnes rätt när 43 a § smittskyddslagen

(1988:1472) är tillämplig, och

3. när 8 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård är

tillämpligt.

5 § Beslut enligt 2 § andra stycket och 3 § gäller omedelbart, om inte
något annat anges i beslutet. Ett sådant beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten.

Beslut enligt 2 § första stycket får inte överklagas.

6 § Bestämmelserna i 22-25, 27, 28 och 30 §§ förvaltningslagen
(1986:223) om överklagande skall tillämpas, om beslutet har meddelats av
huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning. Härvid
skall huvudmannen jämställas med myndighet.

Huvudmannen skall vid ett överklagande vara den enskildes motpart.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.