SFS 2004:183 Lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård / SFS 2004:183 Lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård
040183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:981) om
besöksinskränkningar vid viss tvångsvård;

utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1996:981) om

besöksinskränkningar vid viss tvångsvård skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller beträffande besök på vårdinstitutioner och sjukvårds-

inrättningar till dem som är tvångsintagna för vård enligt

1. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
4. lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, och
5. lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade.

Lagen gäller också för besök till dem som är isolerade enligt 5 kap. 1 §

eller tillfälligt isolerade enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).

4 §

Vad som sägs i 3 § gäller inte

1. besök av personer för vilka 14 § andra stycket 1 lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga är tillämplig,

2. inskränkningar i den intagnes rätt när 5 kap. 12 § smittskyddslagen

(2004:168) är tillämplig, och

3. när 8 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård är till-

lämpligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Erna Zelmin
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

SFS 2004:183

Utkom från trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.