SFS 1997:724 Lag om avveckling av specialsjukhus och vårdhem

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem / SFS 1997:724 Lag om avveckling av specialsjukhus och vårdhem
SFS 1997_724 Lag om avveckling av specialsjukhus och vårdhem

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:724

Utkom från trycket
den 28 oktober 1997

1376

Lag
om avveckling av specialsjukhus och vårdhem;

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1

Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6.

background image

1377

SFS 1997:724

1 § Specialsjukhus för vård av psykiskt utvecklingsstörda som inrättats en-

ligt lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklings-
störda skall vara avvecklade senast den 31 december 1997.

Vårdhem för vård av psykiskt utvecklingsstörda som inrättats enligt den

lagen skall vara avvecklade senast den 31 december 1999.

2 § Personer som vid avvecklingen är intagna för vård på specialsjukhus
på grund av en domstols dom enligt 31 kap. 3 § brottsbalken i dess lydelse
före den 1 januari 1992, skall anses genom domen ha överlämnats till rätts-
psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129)
om rättspsykiatri sk vård. Anmälan för prövning enligt 16 § lagen om rätts-
psykiatrisk vård skall första gången göras senast den 30 april 1998.

3 § Personer som vid avvecklingen är intagna på specialsjukhus med stöd
av 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklings-
störda och som var intagna på kriminalvårdsanstalt när de skrevs in i special-
sjukhuset skall anses intagna för rättspsykiatrisk vård enligt 4 § lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

4 § Om patienter som avses i 2 eller 3 § vid avvecklingen är utskrivna på
försök eller om de har tillstånd att vistas på egen hand utanför sjukhusområ-
det, skall de anses ha tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens om-
råde under återstoden av vårdtiden respektive under del av vårdtiden enligt

10 eller 11 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. �&läggande att

iaktta särskilda föreskrifter eller förordnanden som har meddelats med stöd
av 39 § andra stycket lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psy-
kiskt utvecklingsstörda, skall därvid anses utgöra särskilda villkor enligt

10 § lagen om rättspsykiatrisk vård.

5 § Om andra patienter än de som avses i 2 eller 3 § den 1 november 1997
är intagna för vård på specialsjukhus eller vårdhem med stöd av 35 § lagen
(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, skall de
innan sjukhuset eller vårdhemmet avvecklas undersökas för vårdintyg enligt
4 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Om vårdintyg utfärdas,
skall patienten överlämnas till en sjukvårdsinrättning där frågan om intag-
ning för tvångsvård skall prövas enligt 6 § lagen om psykiatrisk tvångsvård.

6 § Om ett mål hos allmän förvaltningsdomstol enligt lagen (1967:940) an-
gående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda inte är slutligt avgjort
vid avvecklingen av den institution där patienten vistas, skall domstolen av-
göra målet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:1129) om rättspsy-
kiatrisk vård när det gäller patient som avses i 2 eller 3 § eller lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård beträffande patient som avses i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Socialdepartementet)

44

SFS

1997

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.