SFS 2001:484 Lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall / SFS 2001:484 Lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall
010484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till
steriliserade i vissa fall;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 a § lagen (1999:332) om ersätt-

ning till steriliserade i vissa fall skall ha följande lydelse.

3 a §

2

För den som har fått ersättning enligt denna lag skall tillgångar upp-

gående till ett belopp om etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som
förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

1. 5 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer,
2. 5 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
3. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453),
4. 26 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
5. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

samt

6. 16 § lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäk-

ring.

Anmälan enligt 8 § första stycket lagen om bostadstillägg till pensionärer

behöver inte göras på grund av ersättning som har utgetts enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259.

2

Senaste lydelse 1999:857.

SFS 2001:484

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.