SFS 1999:353 Lag om rättspsykiatriskt forskningsregister

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister / SFS 1999:353 Lag om rättspsykiatriskt forskningsregister
990353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rättspsykiatriskt forskningsregister;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Rättsmedicinalverket får för de ändamål som anges i 3 § med hjälp av

automatiserad behandling föra ett rättspsykiatriskt forskningsregister.

Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för registret.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §

Om inget annat följer av denna lag tillämpas personuppgiftslagen

(1998:204) vid behandling av personuppgifter för det rättspsykiatriska
forskningsregistret.

�ndamål

3 §

Det rättspsykiatriska forskningsregistret får användas endast för

1. behandling av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin, om

forskningen och behandlingen har godkänts av en forskningsetisk kommitté,
eller

2. Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av

sin verksamhet inom rättspsykiatrin (utvecklingsarbete).

Innehåll

4 §

Det rättspsykiatriska forskningsregistret får endast innehålla uppgifter

om en person för vilken ett rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagen
(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ett intyg enligt 7 § lagen
(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller motsvarande
utlåtande eller intyg enligt äldre lagstiftning har utfärdats.

Uppgifterna får inte föras in i registret förrän domen i det mål i vilket utlå-

tandet eller intyget inhämtats har vunnit laga kraft. Har åtalet helt ogillats får
inga personuppgifter från det brottmålet föras in i registret.

För varje person får endast de uppgifter registreras som anges i 5�9 §§.

1

Prop. 1998/99:72, bet. 1998/99:JuU25, rskr. 1998/99:213.

SFS 1999:353

Utkom från trycket
den 11 juni 1999

2*

SFS 1999:353�380

background image

2

SFS 1999:353

5 §

För varje person får uppgifter om namn, personnummer, kön, med-

borgarskap, födelseland, hemkommun och sysselsättning registreras.

6 §

För varje person får det registreras uppgifter från det undersöknings-

förfarande som avses i 4 § första stycket beträffande

1. vilken domstol som har begärt undersökningen,
2. frihetsberövanden i målet,
3. de brott som personen är misstänkt för i målet,
4. undersökningsenhet och ansvarig undersökningsläkare,
5. undersökningens resultat och diagnostiska bedömningar,
6. förslag till påföljd, samt
7. yttrande av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medi-

cinska frågor.

7 §

För varje person får det registreras sådana uppgifter ur domen som av-

ser

1. utgången i ansvarsdelen,
2. utdömd påföljd eller meddelad påföljdseftergift, samt
3. beslut om utvisning enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529).

8 §

För varje person som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller

dömts till fängelse får uppgifter om vård enligt lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård registreras.

Uppgifter enligt första stycket får avse
1. tidpunkt när vården har påbörjats, avbrutits och upphört,
2. på vilka sjukvårdsinrättningar personen har vårdats, samt
3. vilka diagnoser som har ställts i samband med utskrivning.

9 §

För varje person som har dömts till fängelse får, när verkställigheten

helt eller delvis har skett enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslu-
tats samt när villkorlig frigivning och avbrott i verkställigheten har skett.

Uppgiftsskyldighet

10 §

Socialstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen respektive Statens institu-

tionsstyrelse skall lämna uppgifter enligt 6 § 7, 8 § och 9 § till det rättspsyki-
atriska forskningsregistret.

Om allmän domstols uppgiftsskyldighet finns särskilda bestämmelser.

Direktåtkomst

11 §

Endast Rättsmedicinalverket får ha direktåtkomst till uppgifter i det

rättspsykiatriska forskningsregistret.

Information

12 §

När personuppgifter i ett mål första gången registreras i det rättspsy-

kiatriska forskningsregistret skall Rättsmedicinalverket lämna den registre-
rade information om behandlingen.

background image

3

SFS 1999:353

Informationen skall innehålla upplysningar om
1. att Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen,
2. ändamålen med behandlingen,
3. vilken typ av uppgifter behandlingen avser,
4. mottagarna av uppgifterna,
5. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen,
6. bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om information som

skall lämnas efter ansökan samt om rättelse och skadestånd, samt

7. de begränsningar i fråga

om tillgång till uppgifter, utlämnande av upp-

gifter på medium för automatiserad behandling och bevarande av uppgifter
som gäller för behandlingen.

Utlämnande av uppgifter

13 §

Rättsmedicinalverket skall till Socialstyrelsen och Kriminalvårds-

styrelsen på medium för automatiserad behandling lämna de uppgifter som
är nödvändiga för att dessa myndigheter skall kunna lämna uppgifter enligt
10 § till det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret får, utöver vad som

sägs i första stycket, lämnas ut på medium för automatiserad behandling en-
dast om uppgifterna skall användas för det ändamål som anges i 3 § 1.

Sekretess

14 §

I sekretesslagen (1980:100) finns bestämmelser om begränsningar i

rätten att lämna ut uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Rättelse och skadestånd

15 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

�verklagande

16 §

Beslut av Rättsmedicinalverket om information som skall lämnas ef-

ter ansökan enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och om rättelse en-
ligt 28 § samma lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

LARS ENGQVIST
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.