SFS 2017:48 Lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar / SFS 2017:48 Lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
170048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av
pojkar;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2001:499) om om-

skärelse av pojkar ska ha följande lydelse.

1 §

Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att

helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och
sjukvård i den mening som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30).

Denna lag ska tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:48

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.