720188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:188 Lag

Utkom från trycket

ändring i för ordningen (1954: 519) angående

den 6 juni 1972

kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel;

given Stockholms slott den 19 maj 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligf. att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att rubriken till förordningen (1954: 519)

angående kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedeF samt 4 § förord­

ningen skall ha nedan angivna lydelse.

Kungl. Maj:ts förordning

angående kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel m. m.

4 §8 I den mån Konungen så förordnar, skall den som är omfattad av

sjukförsäkring enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring och vistas

här i riket kostnadsfritt erhålla injektionssprutor, kanyler, katetrar,
bandage och därmed jämförliga förbrukningsartiklar, som han fortlö­
pande behöver på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för

sådan sjukdom. Bestämmelserna i denna förordning om läkemedel äger

motsvarande tillämpning på sådana förbrukningsartiklar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 maj 1972.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

1 Prop. 1972: 55, SfU 21 , rskr 140.

2 Föro rdningen omtryckt 1962: 405.

® Senaste lydelse 1970: 206.

[tf'

öG

[a

[�0LIG

tid

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.