720711.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972: 711 Lag

Utkom från trycket

den 21 dec. 1972

om ändring i fö rordningen (1954: 519) angående

kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel m. m.;

given Stockholms slott den 15 december 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 4 § förordningen (1954: 519) angå­
ende kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel m. m."- s kall ha nedan an­
givna lydelse.

4 §⬢' I den mån Konungen så förordnar, skall den som är omfattad av

sjukförsäkring enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring och vistas

här i riket kostnadsfritt erhålla injektionssprutor, kanyler, katetrar, ban­

dage och därmed jämförliga förbrukningsartiklar, som han fortlöpande

behöver på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan

sjukdom. Bestämmelserna i denna förordning om läkemedel äga mot­

svarande tillämpning på sådana förbrukningsartiklar. Förutom av lä­

kare eller tandläkare må sådana förbrukningsartiklar förskrivas av an­

nan som socialstyrelsen förklarat behörig därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 15 december 1972.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

' Prop. 1972: 141, SoU 41, rskr 326.

2 Förordningen omtryckt 1962:405.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1972: 188.

® Senaste lydelse 1972; 188.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.