740527.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

SFS 1974:527

om ändring i förordningen (1954: 519) angående

�~

kostnadsfria och prisnedsatta läkeme del m. m.;

den 2Tjuni" 97r ^

utfärdad den 7 juni 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att i förordningen (1954: 519)

angående kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel m. m.^ skall införas

en ny paragraf, 3 a §, av nedan angivna lydelse.

3 a § Bestämmelserna i 3 § äga motsvarande tillämpning i fråga om

medel på vilket läkemedelsförordningen (1962: 701) är tillämplig och
som förskrives enbart i födelsekontrollerande syfte. Vid beräkning av
prisnedsättning får kostnaden för sådant medel dock ej räknas sam­

man med kostnaden för läkemedel som avses i 3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

1 Prop. 1974; 70, SoU 21, rskr 2 68.

1155

- Senaste lydelse av f örordningens rubrik 1972: 188.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.