750224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:224 Lag

utkom från t rycket

ändring i föro rdningen (1954: 519) angående

den 3 juni 1 975

kostnadsfria och pris nedsatta lälcemedel m, m.;

utfärdad den 15 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om förordningen (1954:

519) angående kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel m. m."

dels att i 2, 4, 7 och 8 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "re­

geringen",
1 Prop. 1975: 36, SfU 16, rskr 125.

- Förordningen omtryckt 1962: 405. Senaste lydelse av

1 § 1967: 737

4 § 1972: 711

338

5 § 1973: 471

förordningens rubrik 1972: 188.

¬

background image

dels att i 1 och 4�8 §§ ordet "förordning" och böjningsform av detta

ord skall bytas ut mot "lag" i motsvarande form,

dels att rubriken till förordningen och 3 § skall ha nedan angivna ly­

delse.

SFS 1975:224

Lag om kostnadsfria oc k prisnedsatta läkemedel m. m.

3 §⬢'⬢ I annat fall än som avses i 2 § äger vid sjukdom den som är om­
fattad av sjukförsäkring enligt lagen om allmän försäkring eller här i ri­

ket är i allmän eller enskild tjänst vid inköp av läkemedel åtnjuta ned­

sättning av fastställt pris för samtidigt förskrivna och inköpta läkemedel
med hälften av det belopp varmed priset överstiger fem kronor och hela
det belopp varmed priset överstiger trettiofem kronor. �r förskrivning
avsedd att expedieras mer än en gång, skall nedsättningen hänföra sig

till varje avsett expeditionstillfälle.

Vad nu sagts om den som är omfattad av sjukförsäkring enligt lagen

om allmän försäkring skall beträffande försäkrad, som är bosatt utom

riket, gälla allenast för tid varunder han vistas härstädes.

Från prisnedsättning enligt denna paragraf äger regeringen undantaga

visst läkemedel eller viss grup p av läkemedel som i första stycket avses.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

SVEN ASPLING

Senaste lydelse 1967: 737.

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.