770526.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:526

Utkom från trycket

den 28 juni 1 977

�m ändring i lagen (1954:519) om kostnadsfria och pris-

nedsatta läkemedel;

utfärdad den 9 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 1-3 §§ lagen (1954:519) om

kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel m. m.^ skall ha nedan angivna ly­

delse.

1

Läkemedel, varå recept utfärdats av läkare eller tandläkare, skall å

apotek tillhandahållas kostnadsfritt eller till n edsatt pris enligt vad nedan
sägs.

Med läkemedel förstås i denna lag sådan för människor avsedd vara, på

vilken läkemedelsförordningen är tillämplig.

Om ej a nnat föreskrives avses med läkare den som äger behörighet att

inom riket utöva läkaryrket och med tandläkare den som äger behörighet

att inom riket utöva tandläkaryrket.

Rörande kostnadsfritt tillhandahållande i vissa fall av läkemedel mot

könssjukdomar är särskilt stadgat.

2 §"* Den som är omfattad av sjukförsäkring enligt lagen om allmän för­

säkring och som lider av långvarig och allvarlig sjukdom äger, där rege­

ringen i fråga om sjukdomen så bestämt, utan kostnad erhålla läkemedel

som enligt vad regeringen förordnat skall tillhandahållas kostnadsfritt vid
sådan sjukdom.

Havande eller ammande kvinna eller barn som omfattas av sjukförsäk­

ring enligt lagen om allmän försäkring äger erhålla skyddsläkemedel utan
kostnad i den utsträckning regeringen bestämmer.

Vad nu sag ts skall beträffande den som är bosatt utom riket gälla alle­

nast för tid varu nder han vistas härstädes.

3

I annat fall än vad som avses i 2 § första stycket äger vid sjuk dom

den som är omfattad av sjukförsäkring enligt lagen om allmän försäkring
eller här i riket är i allmän eller enskild tjä nst vid inköp av läkemedel åtnju­

ta ned sättning av fastställt pris för samtidigt förskrivna och inköpta läke­
medel med hälften av det belopp varmed priset överstiger tio kronor och

hela det belopp varmed priset överstiger fyrtio kronor. �r förskrivning av­

sedd att expedieras mer än en gång, skall nedsättningen hänföra sig till var­

je avsett expeditionstillfälle.

Bestämmelserna i första stycket äga motsvarande tillämpning på skydds­

läkemedel som i annat fall än som avses i 2 § andra stycket förskrives till '

havande eller ammande kvinna eller barn som omfattas av sjukförsäkring

enligt lagen om allmän försäkring.

' Prop. 1976/77:150 , bil. 3, FiU 30, rskr 341.

^ Lagen omtryckt 1962:405. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:224.

^ Senaste lydelse 1975: 1159.

'' Senaste lydelse 1975:224.

® Senaste lydelse 1975:224.

1-91

¬

background image

SFS 1977:526

Vad nu sagt s om den som är omfattad av sjukförsäkring enligt lagen om

allmän försäkring skall beträffande försäkrad, som är bosatt utom riket,

gälla allenast för tid varunder han vistas härstädes.

Från prisnedsättning enligt denna paragraf äger regeringen undantaga

visst läkemedel eller viss grupp av läkemedel som i första stycket avses.

Denna lag träder i kraft den I Januari 1978.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Gustav Jönsson

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.