771039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1039 Lag

Utkom frftn trycket

om ändring i lagen (1954:519) om kostnadsfria och

den 22 dec. 1977

prisnedsatta läkemedel m. m.;

utfärdad den 15 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 3 a 8 lagen (1954: 519) om kost­

nadsfria och prisnedsatta läkemedel m. m.^ skall ha nedan angivna lydelse.

3 a 8" Bestämmelserna i 3 8 äga motsvarande tillämpning i fråga om me­
del på vilket läkemedelsförordningen (1962: 701) är tillämplig och som för-
skrives enbart i fö delsekontrollerande syfte av läkare eller, enligt bestäm­

melser som socialstyrelsen meddelar, av barnmorska. Vid beräkning av
prisnedsättning får kostnaden för sådant medel dock ej räknas samman
med kostnaden för läkemedel som avses i 3 8.

Denna lag träder i kr aft den 1 janu ari 1978.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

' Prop. 1977/78:23, SfU 12. rsk r83.

^ Lagen omtryckt 196 2: 405. Senaste lydelse av lagens rubrik 197 5: 224.

^ Senaste lydelse 1974:527.

J

" i ''

T

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.