890223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:223 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagen (1981:49) om begränsning av

den 30 maj 1989

läkemedelskostnader, m. m.;

utfärdad den 18 maj 1989.

Enligt riksdagens beslut ' föreskrivs att 8 § lagen (1981:4 9) om begräns­

ning av läkemedelskostnader, m. m. skal! ha följande lydelse.

8 § Rätt till förmåner enligt denna lag har den som är försäkrad enligt

1 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Rätt till

förmåner enligt 1 och 3 �5 §§ har även den som, utan att vara bosatt i

Sverige, har anställning i allmän eller enskild tjänst här.

Lagen gäller int e för den som får sjukhusvård, som avses i 2 kap. 4 §

lagen (1962:381) om allmän försäkring.

För en försäkrad som är bosatt utom Sverige gäller förmånerna enbart

när han vistas här.

Denna lag träder i kraft den 1 jul i 1989.

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

314

Prop. 1988/89:11 l.SfU 16, rskr. 248,

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.