920657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:657

Utkom från trycket

den 23 juni 1992

Lag

om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av

läkemedelskostnader, m. m.;

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen ( 1981:49) om

begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall ha följande lydelse.

3

I andra fall än som avses i 2 och 2 a § § skall det fastställda priset för

samtidigt på grund av sjukdom förskrivna och inköpta läkemedel sättas

ned med hela det belopp som överstiger 120 kronor för ett läkemedel och

med hela det belopp som övers tiger 10 kronor för vaije ytterligare läkeme­

del. Nedsättningen med hela det belopp som överstiger 120 kronor skall
göras på det läkemedel som har högst pris. Någon nedsättning skall inte
göras om det sammanlagda priset för två eller fler läkemedel efter nedsätt­

ningen inte skulle komma att överstiga 120 kronor. Om en förskrivning är

avsedd att expedieras mer än en gång, gäller nedsättningen köpesumman

vid varje avsett expeditionstiilfälle. Vid beräkning av prisnedsättningen
beaktas inte den avgift som kan ha uttagits för expedition av telefonför-

skrivna läkemedel.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även när skyddsläkemedel i

annat fall än som avses i 2§ andra stycket förskrivs till havande eller
ammande kvinna eller till barn.

Från prisnedsättning enligt d enna paragraf kan regeringen undanta ett

visst läkemedel eller en viss grupp av läkemedel som avses i första stycket.

5 § Den som är under 16 år skall, i den mån regeringen så förordnar, vid

inköp av livsmedel som avses i 20 § livsmedelslagen (1971:511) och som

förskrivs av läkare, ha rätt till nedsättning av det fastställda priset med
hela det belopp som överstig er 120 kronor.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställ er villkor

för att tillhandahålla livsmedel som nu har sagts till nedsatt pris.

Vid beräkning av prisnedsättningen får kostnaden för sådana livsmedel

inte räknas samman med kostnaden för läkemedel som avses i 3 § eller
med kostnaden för födelsekontrollerande medel som avses i 4 § .

1360

' Prop. 1991/92; 100, SfU13. rskr. 341.

^ Senaste lydelse 1991:324.

¬

background image

Denna lag träder i k raft den i juli 1992.

SFS 1992:657

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Karin Laan

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.