751159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1159

om ändring i lagen (1954: 519) om kostnadsfria och

utkom f rän tr ycket

prisnedsatta läkemedel m. m.;

den i9 dec. 1975

utfärdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om lagen (1954: 519) om

kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel m.m.^

dels att 1 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 3 b §, av nedan angivna

lydelse.

1 Prop. 1975: 76: 45, SfU 16, rskr 82.

2 Författningen omtryckt 1962: 405. Senaste lydelse av lagens rubrik 19 75: 224.

2087

¬

background image

\

SFS 1975:1159

1 §3 Läkemedel, varå recept utfärdats av läkare eller tandläkare, skall

å apotek tillhandahållas kostnadsfritt eller till nedsatt pris enligt vad
nedan sägs.

Med läkemedel förstås i denna lag sådan f�r människor avsedd va ra,

på vilken läkemedelsförordningen är tillämplig.

Om ej annat föreskrives avses med läkare den som äger behörighet

att inom riket utöva läkaryrket och med tandläkare den som äger be­

hörighet att inom riket utöva tandläkaryrket.

Rörande kostnadsfritt tillhandahållande i vissa fall av läkemedel mot

könssjukdomar, skyddsläkemedel åt kvinnor och barn samt läkemedel

åt kvinnor, lidande av havandeskapssjukdomar, är särskilt stadgat.

3b § Har den som är omfattad av sjukförsäkring enligt lagen (1962:

381) om allmän försäkring inköpt läkemedel i Danmark, Finland, Island
eller Norge och har recept på läkemedlet utfärdats av läkare här i riket
eller av behörig läkare i annat nordiskt land än det där inköpet gjordes,
ersättas kostnaderna härför i fall som avses i 2 § helt och i fall som
avses i 3 och 3 a §§ med belopp som motsvarar den prisnedsättning som

skulle ha åtnjutits om läkemedlet inköpts här i riket. Ersättning beräk­
nas ej på högre inköpskostnad än som motsvarar priset här i riket för
läkemedlet.

Ersättning enligt första stycket utbetalas av Apoteksbolaget Aktie­

bolag mot att den försäkrade visar upp recept och kvittto på gjorda in­

köp. Har ersättning enligt denna paragraf ej lyfts före utgången av

andra året efter det varunder läkemedlet har inköpts, utbetalas den ej.

Denna lag träder i kra ft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

SVEN ASPLING

3 Senaste lydelse 1975: 224.

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.