791130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:1130

om ändring i lagen (1954:519) om kostnadsfria och

utkom fi^n trycket

prisnedsatta läkemedel m. m.;

den 27 december 1979

utfärdad den 29 november 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen {1954:519) om kost­

nadsfria och prisnedsatta läkemedel m.m.^

dels alt 5 § skall ha nedan a ngivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 3 c §, av nedan angivna lydel­

se.

^ c § [ den män regeringen så förordnar skall barn, som ej fyllt sexton år

fch som är omfattat av sjukförsäkring enligt lagen om allm än försäkring,

^⬢'d inköp av livsmedel som avses i 20 § livsmedelslagen (19 71:511) och

i

1978/79; 118. SoU 1979/80; 11, rskr 33.

2809

omtryckt 1962:405. Senaste lydelse av lagens nibnk 1975.224.

¬

background image

SFS 1979:1130

som förskrivcs av läkare, åtnjuta nedsättning av fastställt pris. Nedsäu.
ninecn be räknas på sätt som anges i 3 § första stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer vindor

-

-

� '»up^yj-

för tillhandahållande av livsmedel som nu har sagts till nedsatt pris. Vid

IV/1 l 11 I I I Hl i v» v* ⬢ ⬢ v« « ⬢ ⬢⬢ ⬢ ⬢

!'**>/⬢ V I Q

beräkning av prisnedsättning får kostnaden för sådant livsmedel ej räknas

samman med kostnaden för läkemedel som avses i 3 § eller med kostnaden
för födelsekontrollerande medel som avses i 3 a §.

5 §3 Ko.stnaden för tillhandahållande av förmåner enligt denna lag ersätts

av den allmänna försäkringen.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgjfi

pä den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringe ns vägnar

ELISABET HOLM

Lars Grönwall

(Socialdepartementet)

'

Senaste lydelse 19 75: 224.

J

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.