620405.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 405

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

ändring i fätordningen den 4

koetnn-kflria eller jrisnedeana latemedel,

S(orid,.imr Ml <ten 25 » /

-

'f rtAff forordnQi

^

Kungl Maj:t har,

prisnedsatta lälce-

ordningen den 4 juni 1954

® = sä tt nedan angives.

öicdeP skola erhålla ändrad lydelse pa

jj^e^

Till följd härnv kommer förordnm|en d«^ jmn

den 1 jenneri 1963 hava foljan

^

^

kS�deStf

Med l äkemedel förstås vara, som ^ a

sjukdom^sympm

bruk förebygga. Undra eUer bota sjuj^
människor.

Prop. 1962: 90; L'U

^^1958: 451 o^h "W ? «

* Senas te lydelse av 2

flrnmolse se 1954: 5i9«

' Angående IkraftträdandebestAmJnoise

¬

background image

gg.j,

1�G2 ⬢ Nr d05

Med Hilvare avses den som iiger beliöritjhct atl inoni TIVM

kons len.

^

Rörande koslnadsfritt tillhandahållande i T,dssa tall

]⬢ ⬢.

könssjnkdomar, skyddsläkcmedel ut lainiior och barn snint

'nn

kvinnor, lidande av Iiavandcskapssjukdomar, är sarskilt^Lad" f

2 §,

⬢ ^ '

Den som är omfattad av sjukförsäkring enligt lagen om nli -

ring och som lider av lång^mrig och allvarlig sjukdom ä^er 'dS'r

i fråga om sjukdomen så bestämt, utan kostnad crhälfa

^

enligt vad Konmigeu förordiiat skall tillhandahållas kostnadsfria '

dan sjukdora.

'

s:j. '

Vad nn sagts skall belräffande den som är bosatt utom riket od i

nast för lid varunder lian vistas härstädes.

3 §.

I annat fall än som avses i 2 g äger A-id sjukdom den som är onifsif !

av sjnkförsälcring enligt lagen om allmän försäkring eller här i rikor--

allmän eller enskild tjänst vid inköp av läkemedel, som enligt apoloki"

stadgan den 14 november 191� (nr ö08) är att hänföra till apoteksvara e'l'"

som II tan att utgöra apoteksvara innehåller gift av första klassen, å tDjui

nedsättning av fastställt pris för lälcemedict med liälften av dci liekf.

varmed priset må �verstiga tre kronor. Har nndcr en formel förskrivk

flera läkemedel, skall prisncdsälLningen avse den sammanlagda koslnadtr.

�r förskrimnng avsedd att expedieras mer än en gång, skall ncdsällniDfc:

hänföra sig till varje expedition.

Vad nil sagts om den som är omfaLlad av sjiikf�rsiiJmng enligt h £;i:

om allmän försäkring skall belräffande försäkrad, som är bosatt ulomli­

ket, gälla allenast för tid A'arundcr han vistas härstädes.

Frän prisncdsättning enligt denna paragraf äger Konungen nndaria::

Ausst läkemedel eller viss grupp av I älvemedel som i första stycket avses.

4 §.

Har apotekare mot recept ntläranat läkemedel, som avses i 2 §, kostoak

fritt eller liUvcmedel, varom sägs i 3 §, till nedsatt pris, äger lian i de nod

ning Konungen bcstämir

"⬢*

-t .-I-AH.. ....cSUrtmd mr.

belopp motsvarande i f�

skriven pri sned sättning.

5 §,

Kostnaden för tillhandahållande av irikemcdel enligt denna

'

bestrides av statsmedel med belopp för kalenderår raotsvnr.mde

15 öre för envar, som \iå utgången av det år kostnaden avser "5/^

hos allmän försäkringskassa, och i övrigt aA' de allmäiimi forsa

|

soma i förhållande till antalet inskrivna försäkrade vid

mn

A'ilka äro pliktiga att erlägga sjiikforsakringsaA'gift enligt lagen

försälcring.

G §.

Denna förordning äger icke tillämpning å don som erhåller s

som aA-scs i lagen om allmän försäkring.

7 §

]

Konungen äger träffa �A-ercnskommcIsc med fräniiuandc

vi j. i

Jampning av denna förordning helt eller delvis å personer,

SA'cnska medborgare vistas här i riket och å vilka förordnmgui j

»

tillämplig.

i

ning Konungen bestämmer aA-^ rik sförsäl-nringsAvrkct erhålla ersaltning^

belopp molsA'arande i förra fallet fastställt försäljningspris och eljest or.

»S

yl

I.J.

t

¬

background image

1962 ⬢ Nr 405 ocli 406

995

8 §.

ng

föreslirifter, som finnas erforderliga för tillämpmngen av

denna förordning, meddelas av Konungen eller av myndigliet, som Konungen

jjestiunmer.

penna förordning trader i kraft den 1 januari 1963.

⬢Het alia som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

hava yi detta med egen hand underskriet och med Vårt kungl. sigill

hehrafta låtit.

Stoclcliolms slott den 25 maj 1962.

GUSTAF ADOLF

CL. S.)

^

TORSTEN NILSSON

{Socialdepartementet}

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.