580461.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 461

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om ändrad lydelse av 2 och 3 § § förordningen den 4 juni 1954 (m' 5

angående kostnadsfina eller prisnedsatta läkemedel:

;

given Stockholms slott den 29 augusti 1958.

Kungl. Maj ;t har, med riksdagen^, funnit gott förordna, att 2 och 3 §§

ordningen den 4 juni 1954 angående kostnadsfria eller prisnedsatta

medel skola erhålla ändrad lydelse på satt nedan angives.

r

2 §.

Den som

sådan sjukdom.

[

Vad nu sagts skall ock gälla svensk medborgare som utan att vara

säkrad jämlikt lagen om allmän sjukförsäkring vistas här i riket.

3 §.

I annat

varje expedition.

Vad nu sagts om den som är försäkrad jämlikt lagen om allmän s'

försäkring skall ock gälla den som, utan att vara försäkrad enligt nä

lag, vistas här i riket under förutsättning att han är svensk medbo

eller härstädes är i allmän eller enskild tjänst.

Från prisnedsättning

stycket avses.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1959,
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterin

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 augusti 1958.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

TORSTEN NILSSOI>'

' Prop. 1958: B 29; L=U B 4; Rskr B 5.

\

' 'h

; v'.

Nr 457--461,''/i ark, Stockholm 19B8. Kungl. Boktryckeriet, P.A.Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.