540519.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 519. �

1033

f'

Nr 519.

KUNGL. MAJ:TS r�KORDNING

imgående kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel;

given Stockholms slott den 4 juni 1954.

\

Kungl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer,

1 §.

Läkemedel, varå recept utfärdats av läkare, skall ä apotek tillhanda-

ållas kostnadsfritt eller till nedsatt pris enligt vad nedan sägs.

Med läkemedel förstås vara, som är avsedd att vid utvärtes eller invärtes

uk förebygga, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom bos

änniskor.

/ Med läkare avses den som äger behörighet att inom riket utöva läkar-

konsten.

: Rörande kostnadsfritt tillhandahållande i vissa fall av läkemedel mot

⬢könssjukdomar, skyddsläkemedel åt kvinnor och barn samt läkemedel åt

kvinnor, lidande av havandeskapssjukdomar, är särskilt stadgat.

2 §.

'

Den som är försäkrad jämlikt lagen om allmän sjukförsäkring och som

lider av långvarig och allvarlig sjukdom äger, där Konungen i fråga om

; sjukdomen så bestämt, utan kostnad erhålla läkemedel, som enligt vad

Konungen förordnat skall tillhandahållas kostnadsfritt vid sådan sjukdom.

a §.

I annat fall än som avses i 2 § äger vid sjukdom den som är försäkrad

Jämlikt lagen om allihän sjukförsälu-ing vid inköp av läkemedel, som

nligt apoteksvarustadgan den 14 november 1913 (nr 308) är att hänföra

'11 apoteksvara eller som utan att utgöra apoteksvara innehåller gift av

örsta klassen, åtnjuta nedsättning av fastställt pris för läkemedlet med

älften av det belopp, varmed priset må överstiga tre kronor. Har under

en formel förskrivits flera läkemedel, skall prisnedsättningen avse den

sammanlagda kostnaden. �r förskrivning avsedd att expedieras mer än

en gång, skall nedsättningen hänföra sig till varje expedition.

Vad nu sagts om den som är försäkrad jämlikt lagen om allmän sjuk-

örsäkring skall ock gälla den som, utan att vara försäkrad enligt nämnda

ag, här i riket är i allmän eller enskild tjänst.

Från prisnedsättning enligt denna paragraf äger Konungen undantaga

' vi sst läkemedel eller viss grupp av läkemedel som i första stycket avses.

4 §.

; Har apotekare mot recept utlämnat läkemedel, som avses i 2 §, kostnads­

fritt eller läkemedel, varom sägs i 3 §, till nedsatt pris, äger han i den ord-

Prop. 1954: 163; L^U 3 7; Rskr 33 6.

.-fe f-"-' ⬢ ⬢ ⬢ ⬢ '

¬

background image

1034

� 1954.

ning Konungen bestämmer av den i lagen om allmän sjukförsäkring

sedda tillsynsmyndigheten erhålla ersättning med helopp motsvarande i fö

fallet fastställt försäljningspris och eljest föreskriven prisnedsättning.

5 §.

Kostnaden för tillhandahållande av läkemedel enligt denna förordnin

bestrides av statsmedel med belopp för kalenderår motsvarande en krona

15 öre för envar, som vid utgången av det år kostnaden avser är medleni

i allmän sjukkassa, och i övrigt av de allmänna centralsjukkassorna i för

hållande till antalet medlemmar vid nämnda tidpunkt, vilka äro plikti

att erlägga sjukförsäkringsavgift enligt lagen om allmän sjukförsälo-i

6 §.

^

Denna förordning äger icke tillämpning å den som vårdas å sjukvårds

anstalt, som avses i lagen om allmän sjukförsäkring.

7§.

Konungen äger träffa överenskommelse med främmande makt om till

lämpning av denna förordning å andra dess medborgare som vistas här

riket än dem å villca förordningen eljest är tillämplig.

8 §.

;

De närmare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen a

denna förordning, meddelas av Konungen eller av myndighet, som Konungen

; j

bestämmer.

⬢'

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1955.

⬢ 4

'\

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

j

visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

'^1

bekräfta låtit.

/tf

Stockholms slott den 4 juni 1954.

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

(Socialdepartementet.)

G. E . STR�NG.

i'

⬢; 1V-

:-n;,

i ^'1

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.